FORMULESHOP  VlaarDingen & AlphenaandenRIJN 
Gemakswinkel voor Fotoservice, Pasfoto's en Geurlampen

Algemene Voorwaarden – Formuleshop v.o.f., h.o.d.n. Formuleshoponline.nl


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Formuleshop v.o.f. h.o.d.n. Formuleshoponline.nl

Gevestigd Pieter Doelmanstraat 8a 2405CE Alphen aan den Rijn en Fransenstraat 5 3131CC  Vlaardingen

Telefoonnummer: 0172-476068 en 010-4344470

E-mailadres: info@formuleshop.nl

KvK-nummer: 28054422

Btw-identificatienummer:


Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.


Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:


Artikel 3 - Toepasselijkheid


Artikel 4 - Het aanbod


Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:


Artikel 11 - De prijs

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


Artikel 13 - Levering en uitvoering


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

Verlenging:

Duur:


Artikel 15 - Betaling


Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen


Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Bijlage I: Modelformulier voor herroepingModelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.